Podmínky ochrany osobních údajů

Správcem osobních údajů je:

firma FPIM Trade s.r.o., se sídlem Praha 4, Újezd, U louky 486/3, PSČ 149 00, IČ 24226823

Účel zpracování osobních údajů a doba zpracování

  • 1) plnění kupní smlouvy, dodání zboží, plnění zákonných povinností plynoucích z odpovědnosti za vady (případné reklamace) a využívání výhod spojených s registrací nového zákazníka. Pro tyto účely jsou údaje zpracovány po nezbytně nutnou dobu k naplnění uvedených účelů. V rámci tohoto účelu mohou být v nezbytně nutném rozsahu údaje předány třetí straně, tzv.  zpracovateli.
  • 2) v případě udělení souhlasu (např. uděleného v rámci soutěží, marketingových akcí, přihlášce k odběru newsletteru, apod.) zpracování za účelem: nabízení produktů a služeb, zasílání obchodních sdělení a informování o akcích správce, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.  Je-li elektronický kontakt (zejména e-mail) poskytnut v rámci uzavření smlouvy, tj. objednávky, může být Správcem bez dalšího souhlasu v souladu s § 7 zákona č. 480/2004 Sb., využit pro šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb, tj. výrobků a služeb z oblasti cvičení, jógy a vzdělávání. V rámci účelu stanoveného v tomto odstavci 2) jsou údaje zpracovány po dobu do odvolání souhlasu, které může být učiněno písemně na adrese Správce či v rámci každého jednotlivého obchodního sdělení zaslaného e-mailem.

Rozsah údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, ve kterém subjekt údajů osobní údaje Správci poskytl a jsou zpracovány vždy v rozsahu nezbytně nutném pro naplnění daného účelu a je-li pro určitý účel zpracování vyžadován souhlas, pak v rozsahu, který je v předmětném souhlasu specifikován.

Informační povinnost

Každý subjekt údajů má práva  dle §§ 11 a 21 a násl. zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  tj. zejména právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu nepřesných osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd.. V případě pochybností o dodržování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů se může na Správce obrátit se žádostí o nápravu či vysvětlení. Jsou-li osobní údaje zpracovány pro účely nabízení výroků a služeb, zasílání obchodních sdělení, informování o akcích správce a je-li k takovému zpracování vyžadován souhlas, pak udělení souhlasu je zcela dobrovolné a tento souhlas může být odvolán dle podmínek uvedených výše. Osobní údaje mohou být případně zpracovány na základě pověření Správce dle § 6 zákona č. 101/2000 Sb., tzv. zpracovateli, u kterých Správce vždy zajistí adekvátní podmínky ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.